Jeśli masz ofertę wsi tematycznej dla grup szkolnych i turystów indywidulanych zdobądź certyfikat „Gwarancja Przygody”. Zaświadcza on o wysokiej jakości świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi. Zgłaszanie wioski tematycznej do certyfikatu prowadzone jest w sposób ciągły i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Certyfikat „Wioska Tematyczna – GWARANCJA PRZYGODY” może otrzymać wieś tematyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. Działa na rzecz rozwoju, promocji i poprawy warunków życia mieszkańców przynajmniej jednej miejscowości (sołectwa) i posiada w swojej „nazwie marketingowej” słowa określające wieś lub obszar np. wioska, wieś, kraina itp.
  2. Prowadzona jest przez organizacje pozarządową (np. stowarzyszenie, fundacja, koło gospodyń wiejskich, spółdzielnia socjalna itp.) w ramach swojej odpłatnej działalności statutowej lub gospodarczej.
  3. Posiada ofertę pobytową/edukacyjną składającą się przynajmniej z dwóch różnych elementów (warsztatów, spaceru itp.) dostępną w sposób ciągły/systematyczny dla przynajmniej jednej grupy wiekowej i prezentuje w sposób ciekawy i inspirujący lokalne walory miejscowości i regionu.
  4. Przeprowadziła zajęcia pobytowe/edukacyjne dla minimum 100 osób.
  5. Posiada wyraźne oznakowanie swojej nazwy wioski tematycznej na terenie miejscowości w przynajmniej 5 miejscach zawierających np. nazwę wsi lub logo wioski tematycznej.
  6. Prowadzi swoją stronę www lub na portalu społecznościowym ( lub w formie zakładki na stronie organizacji), na której znajduje się aktualna oferta pobytowa, dane kontaktowe i strona jest na bieżąco aktualizowana a także posiada aktualną ofertę na portalu www.wioska-tematyczna.pl

Warunki przyznania i posiadania Certyfikatu „Wioska Tematyczna – GWARANCJA PRZYGODY”

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia wraz z załącznikami Kapituła Certyfikatu w ciągu 7 dni kalendarzowych podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Certyfikatu i informuje o decyzji zgłaszającego.
  2. Zgłaszający otrzymuje Certyfikat w wersji papierowej drogą listowną lub zostanie wręczony osobiście.
  3. Certyfikat jest przyznawany na okres jednego roku i w każdym następnym roku, w miesiącu styczeń/luty, będzie weryfikowany czy certyfikowana wieś spełnia wszystkie kryteria.
  4. Aktualna lista wiosek tematycznych posiadających ważny certyfikat w danym roku będzie zawsze dostępna na portalu www.wioska-tematyczna.pl

Formularz zgłaszania wsi do certyfikatu znajduje się w górnym menu w zakładce CERTYFIKACJA lub można kliknąć tutaj: https://wioska-tematyczna.pl/certyfikat/